Betalen van de aanslag

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen. Een aanslag betalen kan via de Digitale Belastingbalie, per automatische incasso, per bank of per kas op het gemeentehuis. 

Op tijd betalen

Elke aanslag moet altijd binnen twee maanden worden betaald. Op uw aanslagbiljet staan de (verval)data genoemd. Let er wel op dat uw betaling steeds vóór of op de genoemde vervaldatum moet zijn voldaan. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van een aantal dagen bij uw bank. Betaalt u na de laatste vervaldatum, dan krijgt u te maken met extra kosten.

 • Betalingsregeling

  In uitzonderlijke financiële situaties is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Een andere betalingsregeling dan automatische incasso moet schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd.

  Adres:
  Gemeente Westland
  Team Belastingen
  T.a.v. de invorderingsambtenaar
  Postbus 150
  2670 AD Naaldwijk

  Of u kunt bellen, via telefoonnummer 140174.

 • Niet tijdig betalen

  Bij niet tijdige betaling, zónder dat daarvoor met de gemeente een regeling is getroffen, worden invorderingsmaatregelen genomen. Daaraan zijn kosten verbonden en deze worden aan u doorberekend. De volgorde van dwanginvordering bij niet tijdig betalen is:

  • laatste betalingstermijn verstreken: aanmaning wordt verzonden
  • aanmaningstermijn verstreken: dwangbevel wordt verzonden

  Aanmaningskosten

  • de aanmaningskosten bij een te vorderen som tot € 454,00 zijn € 8,00
  • de aanmaningskosten bij een te vorderen som vanaf € 454,00 zijn € 17,00
  • de dwangbevelkosten bij een te vorderen som tot € 90,00 zijn € 44,00
  • de dwangbevelkosten worden verder verhoogd met € 4,00 voor elk geheel bedrag van € 45,00 waarmee de te vorderen som het bedrag van € 45,00 te boven gaat.

  Let op: niet betaalde aanmaningskosten worden ook via een dwangbevel ingevorderd.

  Invorderingsrente

  Bij betaling na de laatste betalingstermijn is ook invorderingsrente verschuldigd. Invorderingsrente wordt berekend over het aanslagbedrag dat na de laatste vervaldag nog openstaat. Hierbij geldt een drempel van € 23,00. Dit betekent dat een rentebedrag vanaf € 23,00 in rekening wordt gebracht. Deze drempel geldt per aanslag. Als aan u invorderingsrente in rekening wordt gebracht, ontvangt u hiervan afzonderlijk een rentebeschikking.

 • Bezwaar indienen

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er automatisch uitstel van betaling wordt verleend. De aanslag moet gewoon, volgens de op het aanslagbiljet aangegeven termijnen, worden betaald.

  Wél kan, eventueel gelijktijdig met het bezwaar, een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling worden ingediend. Houdt u er rekening mee dat uitstel van betaling alleen wordt verleend voor het betwiste deel van de aanslag. Het deel van de aanslag dat niet in uw bezwaar betrokken is, dient gewoon binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijnen te worden voldaan.