WOZ-waarde

De gemeente stelt de waarde van uw huis of bedrijfspand vast door het te taxeren. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. De WOZ-waarde, het taxatieverslag en uw aanslag gemeentelijke belastingen kunt u online inzien. Hiervoor heeft u DigiD of E-herkenning voor ondernemers voor nodig.

Wet WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststellen. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2020, uitgaande van de toestand op 1 januari 2021.

MijnOverheid

U kunt de WOZ-waarde en een taxatieverslag ook opvragen bij MijnOverheid.nl. U kunt uw MijnOverheid account activeren met DigiD. Uw gegevens kunt u inzien bij uw Persoonlijke gegevens, onderdeel wonen. Voorwaarde is hierbij wel dat u een WOZ-beschikking van de gemeente hebt ontvangen.

 • Bij waardering al rekening gehouden met reservefonds VVE

  Op zaterdag 15 februari 2020 is in diverse media en het televisieprogramma Kassa ter sprake gekomen dat veel gemeenten bij de WOZ waardering van appartementen de VvE-reserve meerekenen in de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van appartementen zou hierdoor te hoog worden bepaald.

  In tegenstelling tot wat in de media wordt beweerd heeft de gemeente Westland wél de verkooptransacties van appartementen gecorrigeerd voor het aandeel in het reservefonds. In de WOZ-waarde van appartementen in de gemeente Westland zit dus geen aandeel reservefonds begrepen.

 • Openbaarheid WOZ-waarden woningen

  Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden voor woningen openbaar. De gemeente Westland is hiervoor aangesloten op de Landelijk Voorziening WOZ. De WOZ-waarden kunt u raadplegen via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.

  Meer informatie?

  Meer informatie over de openbaarheid van WOZ-waarden vindt u op de website van de Waarderingskamer.

 • Wijze van taxeren

  De taxateur gaat uit van de 'vrije verkoopwaarde' op de peildatum. Dat wil zeggen: de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg opgeleverd en klaar voor gebruik, zou opleveren. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de taxatie dus geen rekening gehouden.

 • Wat doen we nog meer met de WOZ-waarde

  De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing eigendom (RIOE) die u aan de gemeente betaalt. De tarieven hiervoor zijn gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

  De WOZ-waarde is ook van belang voor twee andere instanties:

  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting
  • De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als maatstaf voor de watersysteemheffing

  Gemeentes zijn verplicht de WOZ-waarde aan de Belastingdienst en de waterschappen door te geven.

 • Toezicht uitvoering Wet WOZ

  De Waarderingskamer controleert of gemeenten de regels van de Wet WOZ en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren. Hiervoor voert de Waarderingskamer bij gemeenten verschillende onderzoeken en inspecties uit. Op basis van deze onderzoeken wordt beoordeeld of een gemeente aan het begin van het jaar WOZ-beschikkingen mag versturen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Waarderingskamer.