Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning geeft toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden met een zichtbaar resultaat in de openbare ruimte. Het is de verzamelnaam voor verschillende losse vergunningen voor de volgende activiteiten:

 • Bouwen
 • Slopen
 • Bomen kappen
 • Beperkt veranderen van een inrichting
 • Veranderen van een Rijksmonument
 • Uitweg maken
 • Indirecte lozingen
 • Wijzigen gebruik

Kosten

BouwkostenPrijs
Minder dan € 10.000 2.60% van de bouwkosten (met een minimum van € 120,-)
Tussen € 10.000 en € 150.000€ 20,00 + 2.40% van de bouwkosten

Een overzicht van de prijzen bij hogere bouwkosten is in te zien in de legesverordening (pdf, 221KB) vanaf pagina 10. U vindt daar ook de prijzen van vergunningen voor alle andere activiteiten (slopen, kappen, afwijken van bestemmingsplan, etc.) en eventuele advieskosten (welstand, bodem, archeologie, etc.).

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het omgevingsloket online.

 • Procedure

  Uitzondering bij meer ingrijpende activiteiten.
  Voor uitgebreidere aanvragen zoals het veranderen van een Rijksmonument, het afwijken van het Bestemmingsplan of het oprichten van een milieuinrichting, geldt een langere procedure. De beslistermijn is dan geen 8 weken, maar 26 weken.

  Snel een vergunning nodig voor een veel kleiner bouwwerk?
  Kijk dan hieronder bij Flitsvergunning (binnen 10 werkdagen). Deze termijn mag eenmalig worden verlengd met 6 weken.

 • Legesaanslag
  • De aanslag komt op de naam zoals vermeld op de aanvraag onder Aanvrager of Aanvrager bedrijf (en niet Gemachtigde aanvrager of Gemachtigde bedrijf)
  • De legesaanslag gaat te allen tijde naar de aanvrager, uitzonderingen zijn niet mogelijk
  • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven gegevens (bouwkosten en naam aanvrager/bedrijf)
  • Door het aanvragen van een wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning wordt de legesaanslag NIET aangepast
 • Indieningsvereisten bijbehorende bouwwerken

  Gaat u een bijbehorend bouwwerk, zoals een serre, aanbouw, opbouw of bijgebouw, realiseren? Hiervoor hebben wij op maat gemaakte indieningsvereisten voor bijgebouwen (pdf 26.8kb) opgesteld. Tevens is een voorbeeldtekening (pdf 1.18mb)  beschikbaar.

  Neem voor meer informatie contact op met het bedrijven- en omgevingscontactcentrum via consulenten@gemeentewestland.nl of via telefoonnummer 14 0174.

 • Indieningsvereisten dakkapel

  Gaat u een dakkapel realiseren? Hiervoor hebben wij op maat gemaakte indieningsvereisten voor Dakkapellen (pdf 26kb) opgesteld. Tevens is een voorbeeldtekening (pdf 393kb) beschikbaar.

  Neem voor meer informatie contact op met het bedrijven- en omgevingscontactcentrum via consulenten@gemeentewestland.nl of via telefoonnummer 14 0174.

 • Is uw plan haalbaar? Quick Scan

  De Quick Scan is een haalbaarheidstoets voor complexere plannen, die niet voldoen aan het bestemmingsplan en waar het beleid geen uitsluitsel over geeft. De toets houdt rekening met beleidsmatige, juridische en vakinhoudelijke aandachtspunten en knelpunten.

  Aan een Quick Scan zijn kosten verbonden. Deze zijn € 758,25 per scan. U vraagt hem aan in overleg met een consulent van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op via consulenten@gemeentewestland.nl. Voor bedrijven: bedrijven@gemeentewestland.nl. Bellen kan ook via 14 0174.

 • Bodemonderzoek

  Voor het wijzigen van gebruik van de bodem heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het graven van een grote vijver, het bouwen van een huis of bedrijfspand of het aanleggen van kabels en leidingen.

  Bent u van plan om  dieptewerkzaamheden in de grond uit te voeren? Dan moet u de explosievenkaart (pdf, 5.8Mb) raadplegen om te kijken of u in een risicogebied gaat bouwen. Hier zijn mogelijk explosieven uit de tweede wereldoorlog achtergebleven. Wilt u grondwerkzaamheden uitvoeren in een risicogebied dan moet u contact opnemen met de gemeente voor meer informatie over de te nemen stappen. Gaat het om werkzaamheden waarvoor u een vergunning aan moet vragen, dan wordt dit in het vergunningsproces meegenomen.

  Wanneer u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd kan het voorkomen dat u een bodemonderzoek moet aanleveren. Het bodemonderzoek kunt u regelen bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

  Afhankelijk van de diepte en de locatie van de werkzaamheden, kan dit gevolgen hebben voor het bodemarchief. Om dit te bepalen wordt onder meer gebruik gemaakt van de archeologische beleidskaart. Wanneer het bodemarchief bij de werkzaamheden wordt aangetast, kan een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

  Voor de beoordeling van het bodemonderzoek heft de gemeente legeskosten.

  Soort productKosten
  Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 280,25
  Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 210,25
 • Melding overdragen omgevingsvergunning

  Een omgevingsvergunning kan door het afstaan van rechten (bijvoorbeeld bij verkoop of verhuur) voor een ander gaan gelden dan voor diegene aan wie de omgevingsvergunning oorspronkelijk is verleend. De omgevingsvergunning krijgt dan zogezegd van rechtswege een andere vergunninghouder. De vergunninghouder is verplicht dit uiterlijk één maand van tevoren te melden.
  Een melding van een wijziging van de tenaamstelling wordt dan administratief verwerkt. Er vindt geen nieuwe inhoudelijke toetsing plaats en er zijn geen leges verschuldigd.

 • Beschermde bomen

  Voor het kappen van bomen heeft u een vergunning nodig wanneer de boom op de lijst van 'beschermde bomen' (pdf 724kb)is opgenomen.

 • Bouw en verbouw, start en einde melden

  U mag pas starten met (ver)bouwen als de vergunning is verleend. Houdt u er rekening mee dat belanghebbenden nog gedurende 6 weken bezwaar kunnen maken.

  U moet zowel de start als het einde van de werkzaamheden melden. Dat doet u met de formulieren die u bij de omgevingsvergunning heeft gekregen: start en gereedmelding.

 • Gemeentelijk toezicht tijdens de bouw

  Tijdens de (ver)bouw houdt de gemeente toezicht. De ambtenaar bouw- en woningtoezicht ziet toe op de naleving van het bouwbesluit en van de eventuele voorwaarden uit de omgevingsvergunning en/of overeenkomstig de vergunning wordt gebouwd. De voorwaarden hebben betrekking op:

  • de technische bouwaspecten
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen

  Als de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden plaats vindt kan de ambtenaar bouwtoezicht het werk stilleggen. Overigens gelden ook voor vergunningvrije bouwwerken voorwaarden. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten altijd voldoen aan onder meer de technische eisen die in het Bouwbesluit 2012 staan en aan de regels van het burenrecht.