Riool verstopt

Bij overlast of pompstoring in het buitengebied maakt u een melding. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Huurt u een woning? Bij rioolverstopping of stankoverlast in huis belt u met uw woningcorporatie op particulier verhuurder. Heeft u een eigen huis dan belt u een gespecialiseerd bedrijf. Laat u zich vooraf goed informeren over de kosten. Een storing betekent nog niet meteen overlast. Meld het wel snel.

Nu melden

Alles wat u door de gootsteen of de wc spoelt, komt in het riool terecht. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes, frituurvet, verfresten of medicijnen in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en storing in het zuiveringsproces. Gebruik het riool dus alleen waarvoor het bedoeld is. Lees meer over het gebruik van het riool op de website Daarom niet in het riool.

Moet u graven in openbaar gebied, meld dit en bel 14 0174.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. De begrenzingen zijn te zien in de grafische weergave in bijlage 1 van de Verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater.

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluitleiding het stelsel. Dit geldt ook voor ontstoppen, reparatie en vervanging van de aansluitleiding.

Veelgestelde vragen

In de meeste gevallen gaat het om een afzonderlijke verstopping en functioneert het hoofdriool naar behoren. De verstopping is veelal een verstopping van de eigen leiding. Om er zeker van te zijn dat de verstopping niet in het hoofdriool zit, kunt u navraag doen bij uw buren. Hebben de buren geen last dan ligt het veelal aan uw eigen leiding. Neemt u dan contact op met een loodgieter, zorg dat u zich goed laat informeren over de kosten, de werkzaamheden en welke garantie er geboden wordt m.b.t. het oplossen van de verstopping. Als meerdere buren last hebben van een verstopping, dan is de kans groot dat het gemeentelijk hoofdriool verstopt is. Twijfelt u of blijkt dat er meerdere bewoners een probleem hebben neem dan direct contact op met team Riolering, telefoonnummer 140174

Houdt er rekening mee dat de oorzaak mogelijk het gevolg is van graafwerk of boomwortels die uw huisaansluiting hebben beschadigd. Als er een verstopping zit en de loodgieter wil gaan graven in openbaar gebied, dan moet deze een graafmelding doen bij de gemeente. Voorafgaande aan de werkzaamheden moet de loodgieter contact op nemen met team Riolering, telefoonnummer 140174. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een erkende aannemer. Ook dient deze vooraf een KLIC-melding te doen om informatie in te winnen betreffende de aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond. 

Als na inspectie door een loodgieter blijkt dat de oorzaak van de rioolverstopping bij de gemeente ligt (boomwortels/ verzakking rijbaan), neem dan direct contact op met de afdeling riolering. Melden kan telefonisch  (14 0174) of via melding maken. De gemeente komt dan de schade beoordelen (schouw) als de leiding is vrijgegraven. Met een formulier kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de kosten die gemaakt zijn om de verstopping te verhelpen. Deze kosten kunnen alleen op verhaald worden als er tijdens de werkzaamheden iemand namens de gemeente aanwezig is geweest om de oorzaak vast te kunnen stellen. De kosten om de verstopping te verhelpen dient u wel eerst zelf te betalen aan de loodgieter/aannemer. Als gebleken is dat de claim terecht is, dan is het bedrag achteraf te verhalen op de gemeente Westland. Op bovenstaande regeling geldt de uitzondering dat uw riolering niet van gres is.

Dit kan veroorzaakt worden, doordat er geen water meer in de zwanenhals staat. De zwanenhals werkt namelijk als stankslot. Dit gebeurt als de wasbak of douche een tijdje niet meer gebruikt wordt. Het advies is om wat water in de wasbak of douche te laten lopen. Indien de stank terug blijft komen, neemt u dan contact op met een loodgieter. Komt de stank van buiten naar binnen, neemt u dan contact op met de gemeente. Komt de stankoverlast van buiten, dan is dit vaak uit een straat- of trottoirkolk waar een stankscherm ontbreekt.

Als een klant tekeningen wil opvragen van het riool dan kan de klant via het openbare bouwarchief van de gemeente wellicht tekeningen terugvinden. Je kan de klant als ze daar niet te vinden zijn doorverwijzen naar het Kadaster. Telefoon: (0800) 00 80.

Meldingen over illegale lozingen op de riolering worden doorgestuurd aan de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke milieutaken voor de regio Haaglanden. Op www.odh.nl vindt u informatie wat er met uw melding gebeurt en hoe u contact kunt opnemen.

Veelal wordt door het bedrijf dat de putten leeg zuigt op een later tijdstip de betreffende locatie bezocht. Indien de put vergeten wordt, dan graag melden.