Handhavingsstrategie glastuinbouwgebied

De grond in het glastuinbouwgebied van Westland is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven. In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond gebruikt mag worden. Als de grond anders gebruikt wordt is dat in strijd met het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een rijbak voor paarden en een caravanstalling waar een kas hoort te staan.

Aanpak strijdigheden

Via het project "Ruimte voor de glastuinbouw" worden strijdigheden beëindigd. De gemeente probeert dat in overleg met de eigenaar van de grond te doen. Lukt dat niet, dan kan handhavend worden opgetreden. De gemeente maakt het in bepaalde gevallen mogelijk het strijdige gebruik tijdelijk voort te zetten. Dit kan alleen als de eigenaar verzekert dat hij uiteindelijk meewerkt aan de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Belangrijke punten handhavingsstrategie glastuinbouwgebieden Westland 2020

We maken onderscheid tussen overtredingen:

  • Van voor 4 december 2008 die ongewijzigd zijn voortgezet
  • vanaf 4 december 2008
  • nieuwe overtredingen vanaf 1 december 2020

Dit onderscheid is van belang in de beleidskeuzes voor strijdig gebruik van een agrarische bedrijfswoning en (overmatig) privégebruik van agrarische grond gebruikt voor wonen

  • Voor oude overtredingen komt een eenmalige legalisatiemogelijkheid. Een groot deel van de woningen krijgt alsnog de bestemming ‘Wonen’
  • Voor het gebruik van agrarische gronden voor privé gebruik geldt dat voor oude en bestaande overtredingen de mogelijkheid wordt geboden om deze voort te kunnen blijven zetten onder voorwaarde van verstrekking van een koopoptie
  • Voor overtredingen die betrekking hebben op het gebruik van agrarische gronden voor privé gebruik die zijn ontstaan na 1 december 2020 geldt dat direct handhavend wordt opgetreden. Dit geldt ook voor een overtreding die betrekking heeft op bedrijfsmatig gebruik, (grond)speculatie, belegging of extern grond bezit. Dit geldt voor elke situatie.

Handhavingsverzoek indienen

Als u direct belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een handhavingsverzoek indienen. Hiermee vraagt u de gemeente formeel om een besluit tot handhaving van de regels. Door het indienen van een handhavingsverzoek begint een juridische procedure. Het college moet binnen een redelijke termijn een besluit nemen op het ingediende verzoek om handhaving.

Een handhavingsverzoek indienen gaat volgens vaste regels. In de brief moet u aangeven waarom u vindt dat de regels worden overtreden op de locatie. Let op: een verzoek is niet anoniem.

Stuur uw handhavingsverzoek naar:

Gemeente Westland
T.a.v. team Handhaving Ruimte
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk