Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen vier soorten subsidies.

Subsidies Innovatiefonds sociaal domein

Ook dit jaar zoekt de gemeente weer naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. De gemeente steunt maatschappelijke organisaties en inwoners die met ideeën komen. Hiervoor stelt de gemeente geld beschikbaar vanuit het innovatiefonds sociaal domein.

Subsidie Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten die hieraan bijdragen.

Structurele subsidie

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren en wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De aanvraag voor het jaar 2020 moet uiterlijk vóór 1 april 2019 worden ingediend en omvat het volgende:

  • een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en hoe die activiteiten daaraan bijdragen
  • een begroting voor 2020 van de inkomsten en uitgaven en een verlies- en winstrekening plus balans over het voorgaande jaar

Formulieren

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Investeringssubsidie sportaccommodaties 2020

U kunt een investeringssubsidie voor het jaar 2020 aanvragen. Uw aanvraag moet vóór 1 april 2019 zijn ingeleverd.

Formulier aanvraag investeringssubsidie 2020 (pdf 388 Kb).

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen die

  • in bezit zijn van een eigen accommodatie
  • lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF

Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties.

Van de totale investering in de basisvoorzieningen van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in Subsidieregeling diverse activiteiten (pdf 438 Kb).