Subsidie voor maatschappelijke doeleinden

De gemeente subsidieert activiteiten op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan sport, natuur en milieu, zorg of veiligheid. We kennen vier soorten subsidies.

Subsidies Innovatiefonds sociaal domein

Ook dit jaar zoekt de gemeente weer naar vernieuwende ideeën op sociaal gebied. De gemeente steunt maatschappelijke organisaties en inwoners die met ideeën komen. Hiervoor stelt de gemeente geld beschikbaar vanuit het innovatiefonds sociaal domein.

Regeling Topsportfonds Westland

Met het Topsportfonds Westland wil de gemeente veelbelovende Westlandse sporters ondersteunen als zij onvoldoende geld hebben om hun talent verder te ontwikkelen. Westlandse sporters met een NOC*NSF-status kunnen een aanvraag indienen voor middelen en activiteiten die hieraan bijdragen.

Structurele subsidies 2021

Een structurele subsidie is bedoeld voor langdurige activiteiten die jaarlijks terugkeren en wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon (organisatie). De aanvraag voor het jaar 2021 moet uiterlijk vóór 1 april 2020 worden ingediend en omvat het volgende:

  • Een compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • De doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe die activiteiten daaraan bijdragen
  • Een begroting voor 2021 van de inkomsten en uitgaven en een verlies- en winstrekening plus balans over het voorgaande jaar.

U wordt gevraagd om de aanvraag voor 1 april 2020 in te leveren. Deze deadline wordt gehanteerd omdat uw aanvraag tot het verkrijgen van een  – meerjarige-  structurele subsidie intern dient te worden beoordeeld en vervolgens wordt meegenomen in de voorbereiding op en behandeling van de begrotingsraad 2021.  Berichtgeving over het al dan niet honoreren van uw aanvraag vindt dan ook pas plaats na de begrotingsraad in november 2020.

Formulieren

Incidentele subsidie

Vraag een incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van het project aan. Een incidentele subsidie is bedoeld voor een activiteit tijdens een bepaalde periode.

Investeringssubsidie sportaccommodaties 2021

U kunt een investeringssubsidie voor het jaar 2021 aanvragen. Uw aanvraag moet vóór 1 april 2020 zijn ingeleverd.

Deze deadline wordt gehanteerd omdat uw aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele investeringssubsidie intern dient te worden beoordeeld en vervolgens wordt meegenomen in de voorbereiding op en behandeling van de begrotingsraad 2021.  Berichtgeving over het al dan niet honoreren van uw aanvraag vindt dan ook pas plaats na de begrotingsraad in november 2020.

Formulier aanvraag investeringssubsidie 2021

Deze regeling is bedoeld voor Westlandse amateursportverenigingen die

  • in het bezit zijn van een eigen accommodatie
  • lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij het NOC*NSF

Doel van de subsidie is het verbeteren en vernieuwen van sportaccommodaties.

Van de totale investering in de basisvoorzieningen van een accommodatie subsidieert de gemeente maximaal 25%. Bekijk de voorwaarden onder paragraaf 4 in de Subsidieregeling diverse activiteiten (pdf, 438Kb).