Glastuinbouw

Ruimte voor Glastuinbouw

De grond in het glastuinbouwgebied van Westland is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven. In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe de grond gebruikt mag worden. Als de grond anders gebruikt wordt is dat in strijd met het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een rijbak voor paarden en een caravanstalling waar een kas hoort te staan.

Aanpak strijdigheden

Via het project "Ruimte voor de glastuinbouw" worden strijdigheden beëindigd. De gemeente probeert dat in overleg met de eigenaar van de grond te doen. Lukt dat niet, kan handhavend worden opgetreden. De gemeente maakt het in bepaalde gevallen mogelijk het strijdige gebruik tijdelijk voort te zetten. Dit kan alleen als de eigenaar verzekert dat hij uiteindelijk meewerkt aan de ontwikkeling van de glastuinbouw. Meer hierover vindt u onder het kopje beleid. We hebben de veelgestelde vragen over dit onderwerp voor u op een rij gezet.

Subsidie voor sloop van woning

Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het slopen van hun woning als deze in de weg ligt voor de modernisering van de glastuinbouw.

 • Prioritering strijdigheden

  De prioritering is als volgt:
  1. Gebieden waar concrete herstructurering aan de orde is of door het college kansrijk wordt geacht, inclusief de prioriteitsgebieden Boomawatering en Poelzone
  2. Strijdig gebruik waarbij expliciete afspraken met gemeente zijn geschonden of vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd
  3. Bedrijfsmatig gebruik anders dan de uitoefening van een glastuinbouwbedrijf
  4. Overige gevallen.

  Gebieden waar herstructurering aan de orde is of waar dat op korte termijn kansrijk wordt geacht, hebben vanzelfsprekend de hoogste prioriteit. Binnen die gebieden is ontwikkeling en modernisering van glastuinbedrijven aan de orde en daarvoor moet ruimte worden gecreëerd.
  Verder zijn er twee prioriteitsgebieden: Boomawatering en Poelzone.

  De Boomawatering is een voorbeeld van een verrommeld glastuinbouwgebied. Zowel de tuinders als de gemeente zijn van mening dat dit gebied toe is aan een ingrijpende modernisering met als doel een duurzaam glastuinbouwgebied. Om ruimte te bieden voor die modernisering is het noodzakelijk dat obstakels daarvoor worden weggenomen.
  In de Poelzone wordt gewerkt aan een herontwikkeling van het gebied. Een van de doelen is om de ruimtelijke-economische structuur van het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld door het herstructureren en moderniseren van glastuinbouwbedrijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat het strijdige gebruik van gronden en bouwwerken wordt beëindigd, dan wel dat grondeigenaren de gemeente de zekerheid geven dat zij meewerken aan de ontwikkeling van de glastuinbouw.
  Gelet op het bovenstaande heeft de aanpak van strijdig gebruik in Boomawatering en Poelzone een hoge prioriteit.

  Andere categorieën van dossiers die een hoge prioriteit hebben zijn illegale bedrijvigheden en dossiers waarbij afspraken tussen de gemeente en een overtreder zijn geschonden. Het schenden van afspraken is namelijk niet acceptabel en geeft een verkeerde voorbeeldfunctie. Door het oneigenlijke bedrijfsmatige gebruik van agrarische gronden wordt de waarde van de grond hoger dan de agrarische marktwaarde. Dit maakt de gronden onbetaalbaar voor tuinders en dit belemmert de optimale ontwikkeling van de glastuinbouw.

  Alle overige strijdigheden krijgen prioriteit 4. Het gaat hier bijvoorbeeld om privégebruik van agrarische gronden in de vorm van een siertuin of een paardenbak op agrarische gronden, buiten de herstructureringsgebieden Boomawatering en Poelzone. Een overtreding met een lage prioriteit kan onder omstandigheden een hogere prioriteit krijgen, bijvoorbeeld als een belanghebbende die overlast ervaart de gemeente verzoekt om handhavend op te treden.

  De bovengenoemde prioritering geldt alleen voor de strijdigheden die al bekend zijn in het kader van het project Ruimte voor de Glastuinbouw. De prioritering geldt niet voor ‘nieuwe’ strijdigheden die niet in het project zijn opgenomen. Van nieuwe strijdigheden worden zo snel mogelijk rapport opgemaakt. Vervolgens worden de nieuwe strijdigheden zo snel mogelijk beëindigd, dit om te voorkomen dat er weer een hele nieuwe ‘voorraad’ strijdigheden ontstaat.

 • Juridische stappen

  De (her)controle door de toezichthouder

  In de afgelopen jaren zijn er op vele plekken in het glastuinbouwgebied controles uitgevoerd door de gemeentelijke toezichthouders. Die hebben de feitelijke situatie op het perceel bekeken en daarvan rapport opgemaakt. In nagenoeg alle gevallen waarin sprake is van strijdig gebruik is een constateringsbrief gestuurd, waarin is aangegeven welke strijdigheden zijn geconstateerd. Vanaf 2015 worden er hercontroles uitgevoerd in het glastuinbouwgebied. In een paar jaar kan er veel veranderen en dus is het noodzakelijk dat de gemeente een goed beeld heeft van de actuele situatie op de diverse percelen in het gebied. Het is dus goed mogelijk dat er binnenkort een toezichthouder van het team Omgevingsvergunningen, Toezicht en Erfgoed bij u langs komt. Deze neemt de feitelijke situatie op uw perceel op en maakt foto's. Ook zal de inspecteur u een aantal vragen stellen en kunt u vragen aan hem stellen. De toezichthouder maakt vervolgens een rapportage op, waarin hij zijn bevindingen opneemt.

  De uitnodiging voor een gesprek

  Op basis van de rapportage van de toezichthouder wordt bekeken of er sprake is van strijdig gebruik en zo ja, of het mogelijk is om de op het perceel geconstateerde strijdigheden te legaliseren. Er wordt daarbij gekeken of het mogelijk is om alsnog toestemming te verlenen voor het strijdige gebruik, bijvoorbeeld door het bestemmingsplan te wijzigen of een (tijdelijke) vergunning te verlenen. Legalisatie is zeker niet in alle gevallen mogelijk. Er zal per geval worden bekeken of legalisatie van strijdig gebruik mogelijk is. Na afronding van het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden tot het beëindigen van het strijdige gebruik met u besproken of – als legalisatie mogelijk is – de mogelijkheden tot legalisatie. Het streven is om het gesprek uiterlijk binnen drie maanden na het bezoek van de toezichthouder plaats te laten vinden.

  De vooraankondiging

  Indien tijdens het gesprek geen oplossing wordt bereikt over de beëindiging of legalisatie van het strijdige gebruik, dan zal de gemeente u een vooraankondiging sturen. Hierin staat dat de gemeente voornemens is om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen met als doel om de geconstateerde overtreding te (doen) beëindigen.

  De zienswijze

  U krijgt de gelegenheid om binnen twee weken na ontvangst van de vooraankondiging mondeling of schriftelijk uw reactie hierop te geven. Met andere woorden: u kunt een zienswijze indienen.

  Het besluit

  Indien u tijdig een zienswijze heeft ingediend, dan beoordeelt de gemeente de door u naar voren gebrachte argumenten. Vervolgens wordt een besluit genomen. Indien uw zienswijze geen aanleiding geeft om een andere beslissing te nemen, dan wordt het voorgenomen besluit "definitief" gemaakt. Het kan voorkomen dat uw zienswijze wél aanleiding geeft tot het nemen van een ander of een gewijzigd besluit dan in eerste instantie was aangekondigd. Een en ander zal uitgelegd en gemotiveerd worden in het besluit, dat wij u per brief toesturen.

  Het bezwaar

  Tegen het besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. In uw bezwaarschrift kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. Uw bezwaarschrift moet aan een aantal minimumvereisten voldoen om in behandeling genomen te worden. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de bezwaarcommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit een voorzitter, een secretaris en (meestal) nog een aantal commissieleden. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

  De beslissing op bezwaar

  Nadat u gehoord bent door de bezwaarcommissie en over uw bezwaarschrift een advies is uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders, zal de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. In deze beslissing wordt aangegeven of het bezwaarschrift aanleiding is om het eerder genomen besluit te heroverwegen of dat het eerder genomen besluit in stand blijft.

  Het beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen, kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. De rechter zal – meestal nadat er een zitting heeft plaatsgevonden – een uitspraak doen over uw beroepschrift.

  Het hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u hoger beroep instellen. Dit geldt overigens ook voor de gemeente.

 • Beleid

  Mensen die agrarische gronden in het glastuinbouwgebied strijdig gebruiken kunnen een tijdelijke omgevingsvergunning krijgen voor het gebruik van die gronden, mits zij bereid zijn hun gronden vrijwillig en voor een marktconforme agrarische prijs beschikbaar te stellen als deze nodig zijn voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Dat is de kern van de nieuwe handhavingsstrategie, die het college van burgemeester en wethouders op 31 januari 2017 heeft vastgesteld. Op het moment dat de gronden nodig zijn voor de glastuinbouw, worden ze voor een marktconforme agrarische prijs aan de gemeente te koop aangeboden via de zogenaamde koopoptieregeling. Die verkoopt de gronden direct door aan degene die de gronden gaat gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling van de glastuinbouw.

  Voor een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw is het van belang dat gronden die voor de glastuinbouw bedoeld zijn, ook daadwerkelijk door de glastuinbouw gebruikt kunnen worden. De sector moet de ruimte hebben zich te moderniseren en te ontwikkelen. Voorheen moest strijdig gebruik worden beëindigd, ongeacht de vraag of de grond direct nodig was voor de glastuinbouw. Inwoners en bedrijven zeggen over het algemeen wel bereid te zijn mee te werken aan de ontwikkeling van de glastuinbouw, maar zien vaak niet in waarom zij een strijdigheid moeten opheffen zolang er vanuit de glastuinbouw geen concrete interesse is in hun perceel. Met de nieuwe regeling mogen zij het strijdig gebruik voortzetten totdat die interesse er wel is.

  Bestaande overtredingen

  De gemeente verwacht dat een groot deel van de bestaande handhavingsdossiers in het glastuinbouwgebied in aanmerking komt voor de nieuwe regeling. Of mensen ook daadwerkelijk voor deze oplossing kiezen, is een vrijwillige keuze. Het is echter wel het enige alternatief dat de gemeente kan bieden. Als mensen niet bereid zijn hun medewerking toe te zeggen aan de ontwikkeling van de glastuinbouw, dan rest de gemeente geen andere optie dan te handhaven.
  De regeling geldt niet voor al het strijdige gebruik. Zo wordt geen toestemming verleend voor (bedrijfsmatige) activiteiten waar geld mee wordt verdiend of voor gebruik dat ontoelaatbare hinder voor de omgeving oplevert. Ook voor nieuwe overtredingen, strijdige bewoning uitgezonderd, geldt de regeling niet.

  Strijdige bewoning van niet-agrarische bedrijfswoningen

  Met een vergelijkbare regeling wil de gemeente toestaan dat voormalige agrarische dienstwoningen, die niet meer worden bewoond door de ondernemer of personeel van het glastuinbouwbedrijf, door een ieder worden bewoond. Ook hiervoor geldt als belangrijkste voorwaarde dat de woning voor een marktconforme agrarische prijs beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling van de glastuinbouw, via de koopoptieregeling. Daarnaast moet zijn aangetoond dat de agrarische dienstwoning onverkoopbaar is gebleken.